Mullard ZM1000 Nixie Tube

zm1000p1.gif (26114 bytes)zm1000p2.gif (27911 bytes)

 

zm1000p3.gif (46918 bytes)zm1000p6.gif (35676 bytes)

zm1000p4.gif (37068 bytes)