AEI BK42 Ignitron

bk42p1.gif (89820 bytes)

 

bk42p2.gif (72182 bytes)

 

bk42p3.gif (172335 bytes)

 

bk42p4.gif (156453 bytes)